wz
 
 

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1280x1024 pixelov.

PETÍCIA

 
Nebuďme psími rasistami

Petícia proti návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.“. My dole podpísaní sme proti tomuto návrhu zákona v jeho plnom znení, nakoľko tento návrh zákona ublíži jedine zodpovedným majiteľom, ktorí sa o svoje psy riadne starajú, majú ich prihlásených a poskytujú im adekvátnu starostlivosť. Požadujeme však mi dole podpísaní, ktorý sme proti tomuto návrhu nechať súčasný zákon v pôvodnom znení s tým aby sa dodržiaval v plnom rozsahu + prísne tresty pre majiteľov neovládateľných psov /akejkoľvek rasy/ za ublíženie iným psom, alebo ľuďom a exemplárne tresty pre majiteľov psov za týranie psov !!!

Návrh
Zákon z ............... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. a) šiesty bod sa na konci pripájajú tieto slová: „asistenčný, signálny,“.
2. V § 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až e), ktoré znejú:
„c) nežiaducim psom je pes, ktorého plemeno nie je zapísané v plemennej knihe alebo registri vedenom organizáciou poverenou podľa § 2b ods. 1, šľachteného na zápas, prenasledovanie alebo stráženie alebo jeho kríženec; zoznam plemien nežiaducich psov je uvedený v prílohe časť A,
d) psom so sprísneným držaním je pes patriaci k plemenu, ktoré z dôvodu jeho znakov a vlastností môže pri útoku na človeka alebo spoločenské alebo hospodárske zviera (ďalej len „zviera“) ohroziť vážnym spôsobom jeho zdravie alebo život alebo jeho kríženec; zoznam plemien psov so sprísneným držaním je uvedený v prílohe časť B,
e) krížencom je pes, ktorého znaky a vlastnosti sa v podstatnej miere alebo podstatným spôsobom zhodujú so znakmi a vlastnosťami plemien psov uvedených v prílohe,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno f).
3. V § 2 písm. f) sa za slovo „základe“ vkladá slovo „kynologického“.
4. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠2a
Zákaz a obmedzenie držania niektorých plemien psov
(1) Zakazuje sa držanie nežiaduceho psa a jeho rozmnožovanie, ak tento zákon neustanovuje inak, a vstup s nežiaducim psom na územie Slovenskej republiky.
(2) Držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a ten, kto nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním vedie, musí byť odborne spôsobilý na ovládanie psa, inak nesmie psa držať alebo ho vodiť.
(3) Odborná spôsobilosť na ovládanie psa podľa odseku 2 sa preukazuje dokladom o úspešnom absolvovaní kynologického výcviku, ktorý vydá organizácia poverená podľa § 2b ods. 1.
(4) Ak držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa odseku 2, je povinný dať psa do držby osobe odborne spôsobilej na ovládanie psa.
(5) Nebezpečného psa, nežiaduceho psa a psa so sprísneným držaním možno chovať len v chovnom priestore alebo zariadení na chov a držať ho v priestore, ktorý tento pes stráži, len na základe schválenia priestoru alebo zariadenia organizáciou poverenou podľa § 2b ods. 1.
(6) Držiteľ psa, ktorý sa stal nebezpečným, je povinný získať do 30 dní od útoku psa na človeka odbornú spôsobilosť na ovládanie psa.
(7) Ak sa pes stane nebezpečným, vlastník chovného priestoru alebo zariadenia na chov psa a priestoru stráženého psom je povinný požiadať organizáciu poverenú podľa § 2b ods. 1 o schválenie priestoru alebo zariadenia do 30 dní.
(8) Ak sa nebezpečným psom stane kríženec, ktorý nemá doklady o pôvode, obec zabezpečí odobratie tohto psa držiteľovi a prostredníctvom veterinárneho lekára zabezpečí jeho utratenie. Náklady na utratenie uhrádza držiteľ nebezpečného psa; ak sa nepodarí zistiť držiteľa, náklady uhrádza obec.
§ 2b
Poverená organizácia

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poverí právnickú osobu zameranú na kynológiu a kynologický výcvik (ďalej len „poverená organizácia“), ktorá vedie plemennú knihu psov a má potrebné odborné personálne, materiálne a technické prostriedky, výkonom činností podľa odseku 2.
(2) Poverená organizácia
a) vykonáva kynologický výcvik zameraný na ovládanie nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a vydáva doklad o jeho absolvovaní,
b) odborne posudzuje a na základe stanoviska obce a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy schvaľuje chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestor strážený takýmto psom, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu5a) a požiadavky na držanie psa v tomto priestore alebo zariadení,
c) spolupracuje s obcou pri schvaľovaní a výkone kontroly podľa § 3 ods. 7,
d) na svojom webovom sídle vedie verejne prístupnú databázu absolventov kynologického výcviku zameraného na ovládanie nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a schválených chovných priestorov alebo zariadení na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestorov strážených takýmto psom (ďalej len „databáza“).
(3) Poverená organizácia do databázy zapisuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt absolventa kynologického výcviku zameraného na ovládanie nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním, dátum vydania a číslo dokladu o absolvovaní kynologického výcviku,
b) adresu chovného priestoru alebo zariadenia na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestoru stráženého takýmto psom a meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, pre ktorú bol priestor schválený podľa odseku 2 písm. d).
(4) Regionálna veterinárna a potravinová správa vydáva na požiadanie poverenej organizácie stanovisko, či chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestor strážený takýmto psom, spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.5a)
(5) Na konanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
5b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
5. V § 3 ods. 3 sa za písmeno b)
vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) plemeno psa a ak nie je známe plemeno psa, stručný opis psa,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
6. V § 3 ods. 3 písm. f) sa za slovo „človeka“ vkladajú slová „alebo zviera“.
7. V § 3 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie
„g) skutočnosť, že ide o nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním,“.
Doterajšie písmená g a h) sa označujú ako písmená h) a i).
8. § 3 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Obec aspoň dvakrát ročne požiada Komoru veterinárnych lekárov o zoznam psov, ktorí sú čipovaní.
(8) Obec aspoň raz ročne v spolupráci s organizáciou poverenou podľa § 2b ods. 1 vykonáva kontrolu, či nežiaduci pes, nebezpečný pes alebo pes so sprísneným držaním, ktorý sa zdržiava v obci, je prihlásený v evidencii. Držiteľ psa je na účely kontroly povinný poskytnúť obci súčinnosť.“.
9. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Vodiť nebezpečného psa, nežiaduceho psa a psa so sprísneným držaním mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes, nežiaduci pes a pes so sprísneným držaním nasadený náhubok a musí byť vedený na vôdzke.“.
10. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný ihneď oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol alebo ktorej zviera pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol alebo ktorej zviera pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4) do dvoch dní oznámiť obci, v ktorej k pohryznutiu došlo, a obci, v ktorej je pes evidovaný.“.
11. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Obec všeobecne záväzným nariadením upraví postup kontroly podľa § 3 ods. 8.“.
12. V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) neohlási do dvoch dní obci, v ktorej k pohryznutiu došlo, a obci, v ktorej je pes evidovaný, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)“.
13. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až k), ktoré znejú:
„g) drží nežiaduceho psa a nie je držiteľom podľa § 8a ods. 1,
h) rozmnožuje nežiaducich psov alebo dovezie nežiaduceho psa na územie Slovenskej republiky,
i) nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3 a 6 a § 8a ods. 3,
j) chová nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním v chovnom priestore alebo zariadení na chov alebo ho drží v priestore stráženom takýmto psom, ktorý nie je schválený podľa § 2a ods. 5 a 7 a § 8a ods. 4,
k) odmietne poskytnúť obci súčinnosť pri výkone kontroly podľa § 3 ods. 8.“.
14. V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) neohlási do dvoch dní obci, v ktorej k pohryznutiu došlo a obci, v ktorej je pes evidovaný, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)“.
15. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3,
h) nespĺňa podmienky vodenia nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním podľa § 4 ods. 2.“.
16. V § 7odsek 3 znie:
„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 400 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 200 eur. Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) až k) a odseku 2 písm. g) a h) možno uložiť pokutu do 1000 eur.“.
17. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Záverečné ustanovenia

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti o
a) spôsobe získavania odbornej spôsobilosti na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3,
b) požiadavkách na držanie psa v chovnom priestore alebo zariadení na chov nebezpečného psa, psa so sprísneným držaním a nežiaduceho psa a priestore stráženom týmto psom podľa § 2b ods. 2 písm. d).“.
18. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2013
(1) Držiteľ nežiaduceho psa narodeného do 31. marca 2013 môže tohto nežiaduceho psa dochovať; držiteľ môže dochovať aj nežiaduceho psa, ktorého dal vykastrovať podľa odseku 2.
(2) Držiteľ nežiaduceho psa narodeného po 1. apríli 2013 je povinný dať ho vykastrovať alebo ho vyviezť z územia Slovenskej republiky do troch mesiacov odo dňa jeho narodenia.
(3) Držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním je povinný do 31. augusta 2013 získať odbornú spôsobilosť na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3.
(4) Držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním je povinný do 30. júna 2013 mať chovný priestor alebo zariadenie na chov takéhoto psa alebo priestor strážený takýmto psom schválený podľa § 2a ods. 5.
(5) Držiteľ psa je do 31. mája 2013 povinný do evidencie nahlásiť údaje podľa § 3 ods. 3 písm. c) a g).“.
19. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 282/2002 Z. z.

Zoznam plemien
Časť A
Nežiaducich psov

Pittbull teriér
Bandog

Časť B
Psov so sprísneným držaním

Stredoázijský ovčiak
Kaukazský ovčiak
Juhoruský ovčiak
Americký staffordshirský teriér
Šarplaninac
Tornjak
Brazílska fila
Tosa
Kangal
Americký buldog
Boerboel
Moskovský strážny pes
Saarloský vlčiak“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

Podpisy PETÍCIE TU! http://www.peticie.com/proti

Chov bojových plemien psov upravujú zákony vo viacerých európskych krajinách. Niekde platí zároveň aj zákaz predaja či dovozu určitých plemien. Na Slovensku takáto iniciatíva naberá reálne kontúry na sprísnenie zákona o držaní bojových plemien psov, čo avizovalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Belgicko
- nebezpečné psy 13 plemien musia byť zapísané do ústredného registra, zároveň sú označené tetovaním alebo mikročipom.

Dánsko
- zákaz chovu a predaja 13 bojových plemien a ich krížencov platí od roku 2010.

Francúzsko
- nebezpečné psy sú obmedzované od roku 1996. Majiteľ psa, ktorý poraní človeka, riskuje až 5 rokov väzenia. Od roku 1999 musia byť pitbulteriéry sterilizované, inak ich usmrtia. Rovnako je zakázaný aj obchod s týmto plemenom či inými bojovými plemenami.

Holandsko
- od roku 1993 platí zákaz predaja, dovozu a chovu pitbulteriérov
 
Maďarsko
- chov pitbulteriérov a iných bojových plemien bol obmedzený v roku 1996.
Tieto zvieratá sa do krajiny nesmú dovážať ani z nej vyvážať.

Nemecko
- niektoré spolkové krajiny sa snažia obmedziť nebezpečenstvo bojových psov (napr. Bavorsko, Durínsko, Braniborsko, Berlín, Hamburg, Bonn).

Švédsko
- od roku 1995 tu platí zákaz držania útočných psov, od roku 1997 bol rozšírený na všetky psy s agresívnym správaním.

Veľká Británia
- zákon o útočných rasách začal platiť v r. 1991. Majitelia pitbulteriérov a japonského mastifa môžu vyjsť so psom len s vôdzkou a náhubkom. Tieto rasy do krajiny nemožno ani dovážať, nesmú sa predávať, darovať ani chovať.

Hlavná zásada držiteľa psíka je v prvom rade  - správny výcvik a vedenie psa.

- Ak sa chystáte zadovážiť si takéhoto psa, zvážte svoje možnosti a schopnosti.

- Ak nemáte skúsenosti s chovom psov alebo aspoň základy z ich výcviku, nekupujte si bojové plemená.

- Pred kúpou psa si o ňom získajte čo najviac informácií - nielen o jeho povahe či návykoch, ale aj fyziognómii, potrebách a spôsobe komunikácie - jednou z najčastejších chýb je slabá informovanosť.

- Akéhokoľvek psa si zabezpečte, len ak máte dostatok času, aby ste sa mu plne venovali.

- Snažte sa svojho psa čo najviac socializovať - voďte ho medzi iných ľudí či zvieratá.

- „Bojové psy“ sú silné, majú veľa energie, a preto im treba zabezpečiť pozitívnu činnosť na jej spálenie ako beh, rôzne druhy výcviku a hry s majiteľom.

* Zvážte aj návštevu kynologického klubu, kde vám s výchovou psa môžu pomôcť skúsení odborníci.

 

Ako spoznáte, že sa pes chystá zaútočiť?

- začne vrčať
- cerí zuby
- v niektorých prípadoch agresívne šteká
- priloží ušnice k hlave
- krčí ňufák
- pokrčí nohy a často urobí krok vzad (neznamená to, že cúva, ale že sa pripravuje na útok)
- stiahne chvost medzi nohy.

Ako sa brániť útoku psa

Zachovajte pokoj - snažte sa, aby ste útočiaceho psa zbytočne nedráždili napr. krikom. Samotný útok to môže len zhoršiť. Ak na neho hovoríte, tak pokojne.

Pozor na prudké pohyby - ak je to možné, nerobte žiadne prudké či rýchle pohyby. Snažte sa ruky držať pozdĺž tela. Ak je pes cvičený, usúdi, že preň nepredstavujete žiadne ohrozenie.

Neutekajte - pes je určite rýchlejší ako vy, takže útek vám nemusí vyjsť.

Vyhýbajte sa očnému kontaktu - zviera to môže považovať za provokáciu, psa pozorujte skôr periférne.

Postupne ustupujte - za stálej komunikácie s rukami pri tele pomaly pred psom ustupujte, neotáčajte sa mu však chrbtom.

Ak nedokážete útoku zabrániť - ak máte v rukách napr. kabelku alebo niečo iné, podsuňte ju psovi, nech sa vyzúri na nej. Snažte sa to využiť vo svoj prospech čo najúčinnejšie.

Ak vás pes napadne, cez hlavu si natiahnite mikinu alebo sveter, otočte sa mu chrbtom a schúľte sa do tzv. obranného klbka. Nezabudnite, odporúča sa nekričať.

Po prečítaní článku, ktorý som dostala e-mailom, som sa rozhodla zverejniť ho aj na tomto webe, aby si ho mohlo prečítať čo najviac ľudí, pretože je hlboko pravdivý a hovorí o faktoch, ktoré ľudia, ovplyvnení za každú cenu "šokujúcimi" reportážami TV, neberú na vedomie a ani nerozmýšľajú s nadhľadom nad základnou vecou. Tou je holý fakt, že pes nie je zabijak, no jeho majiteľ je agresívny človek a svojho psa vychováva na obraz svojho agresívneho charakteru. Tým pádom je on zodpovedný za to, že jeho pes hryzie ľudí a iných psov, keď sa cíti v ohrození. Stotožňujem sa s názormi pisateľa článku a verím tomu, že nebude proti tomu, aby jeho článok bol na tomto webe. Pátrala som cez Google po webe, kde sa nachádza jeho článok a našla som ho, tak uvádzam aj odkaz na jeho webovú stránku, kde je viac podnetných článkov a dobrých rád.

http://www.mskkhandlova.estranky.sk/clanky/clanky/fakty-o-vrahoch_.html

Fakty o vrahoch

Raz za čas sú média plné štvornohých zabijakov. Vždy, keď pes napadne človeka. Vždy, hoci psy v ČR aj v SR za rok zabijú menej ľudí, než ľudia na cestách za jediný deň. Bojové plemená. Psí zabijaci. Pohryznutí dôchodca, potrhané dieťa. Dramatická reportáž komerčnej televízie, v ktorej sa dozvieme, ako sú všetci obyvatelia obce či mesta zdrvení.
Ako je to ale v skutočnosti?
Aká je pravda o tzv. "Bojových plemenách"?
Napríklad v Nemecku psy usmrtili už 52 ľudí.
Ten počet mŕtvych v Nemecku je však za 34 rokov.
Ale aj tak, akú úlohu v týchto usmrteniach hrala tzv. "Bojové plemená"?
V podstate bojové plemená neexistujú. Existujú iba nebezpečné alebo agresívne psy, naprieč všetkými plemenami. Je to mýtus, vymyslený novinármi a občas pred voľbami vytiahnutý na svetlo niektorými poslancami, ktorí si chcú získať popularitu u nepsičkárov alebo u majiteľov malých psích plemien. Napriek tomu sú snahy plemená, ktoré sú označované ako bojové, zakázať, či regulovať ich chov. Ich majitelia by vraj mali robiť psychotesty a dokazovať, či dané plemeno zvládajú. Pretože tí veľkí psi sú vraj nebezpeční ľuďom a ostatným psom. Len si všimnite, aké sú prvé fotografie u tohto blogu pôsobivé.

Občas v Indii tiger zabije a zožerie človeka. Mala by teda vyhubiť indická vláda všetky tigre a zakázať ich?
Občas v Afrike lev zožerie Masajov. Mali by sa teda levy vyhubiť?
Mal by som ako majiteľ SUV robiť psychotesty, pretože ostatné osobné autá sú menšie a teda pri kolízii s SUV má ich vodič menšiu šancu?
Mal by sa prevádzka SUV regulovať?
Čo na tom, že si väčšina ľudí kúpila SUV preto, že sa boja agresivity ľudí v tých menších autách a chcú mať teoretickú šancu ich agresivitu prežiť. Za posledné roky v ultraľahkých a ľahkých lietadlách v ČR zahynulo niekoľkonásobne viac ľudí, než koľko ich bolo zabitých psom. V týchto lietadlách zahynulo 26 ľudí. Nikto nepremýšľa o ich zákaze, o zákaze chovu niektorých plemien psov áno. Meniť (naviac nezmyselne a neúčelne) legislatívu "len" kvôli jednému mŕtvemu ročne je nezmysel a aktivity tohto smeru sú obyčajný populizmus. Súčasná legislatíva je naviac dostatočná.

Fakty o napadnutí človeka psom v ČR:
Prvé číslo je počet psom usmrtených ľudí, druhé (za lomítkom) počet ťažko zranených:
1998 1/0
1999 1/1
2000 0/3
2001 0/3
2002 1/6
2003 3/10
2004 1/7

Za 7 rokov po útoku psa zahynulo v ČR 7 ľudí. Paradoxom ale je, že väčšinou po útoku tzv. "Nebojového" psa. Napríklad nemeckého ovčiaka, spopularizovaného kedysi socialistickej českej verejnosti fotografiami pohraničníkov strážili náš socialistický mier. To, že nemecký ovčiak útočí a zabíja častejšie než pitbul prenasledovatelia pitbulov, stafordov či rotwailerov čudne prehliadajú a píšu nezmysly o nulovej hranici týchto psov medzi hrou a útokom.


Aby sme pochopili staforda, musíme poznať pôvodné plemená, z ktorých bol vyšľachtený - buldoga a teriéra. Pôvodný anglický buldog vyšľachtený začiatkom 19. storočia bol smelý, nebojácny pes silného a svalnatého tela s mohutným svalstvom a silnými čeľusťami. Bol vyšľachtený, aby hrýzol buldočím spôsobom: aby zastavil býka a zostal pevne zahryznutý do jeho mulca. Všetky vlastnosti tohto buldoga nachádzame u psov, ktorých telesná stavba sa podobá stavbe dnešného amerického staforda. Druhým zakladateľom plemena bol biely anglický teriér. Toto kríženie dalo AST silu, rýchlosť, húževnatosť a nebojácnosť. Nie však automatickú chuť zabíjať.
AST neútočí, pokiaľ nie je sám napadnutý, alebo ak nie je napadnutý jeho pán. Je to vysoko inteligentné plemeno, ktoré veľmi dobre dokáže rozoznať stupeň nebezpečia a adekvátne podľa neho reagovať. Znesie aj tvrdšie zaobchádzanie od neznalých detí, ktoré prirodzene, rovnako ako dospelého človeka, miluje. Staford a pitbul je mnohými nenávidený a zatracovaný preto, že veľmi často v súboji s iným plemenom, ak je k nemu druhým psom vyprovokovaný, víťazí. Títo ľudia však prehliadajú, že jeho prirodzenosťou nie je automatický útok, ale radikálna obrana. Ochraňuje pána, svorku, dom. Bráni, ale neútočí. Že za skoro dvesto rokov človek vyšľachtil a vychoval jedno z neinteligentnějších plemen,staforda a pitbula by ich pochopiteľne nemali chovať ľudia, ktorí o tomtom plemene nič nevedia. Lenže to väčšinou platí pre majiteľov iných plemien, väčšina chovateľov však svoje psy veľmi dobre pozná a zvláda. Staford miluje ľudí a najmä deti a neútočí. Kto neverí, môže si o povahových vlastnostiach zistiť pravdu z oficiálnych prameňov a nepodliehať fámam, šíreným v médiách a veľa krát aj na blogoch. Pitbul či staford je človeku nebezpečný jedinou vecou - svojou láskou. Keď vám rozbehnutý 35 kilový staf skočí do náručia, logicky to s vami zamáva. Keď som si kúpil amerického staforda a hovoril, že je na maznanie, ľudia okolo si mysleli, že som blázon. Ľudí, ktorí toto plemeno vôbec nepoznali. Púšťal som ho medzi ľudí, deti (so súhlasom rodičov) a psy. Hral si, maznal sa, olizoval, nechal sa škrabkať.

Potom sme sa presťahovali do pražského Karlína. Veľa psov napospol "pouličná zmes". Drvivá väčšina bez vodítka a náhubku. Náš mal jedno aj druhé, bol na vodítku. Plno psov k nemu na voľno pribehlo a ja som sa márne dožadoval u ich majiteľov, aby si psa odvolali (nikto z nich to nevedel) a nabudúce mali psa na vodítku. Keď za pol roka nášho psa napadlo a pohrýzlo celkom 5 "nebojových psov", vybral som stopovacie vodítko, aby mal ten náš väčší manévrovací priestor k obrane.

Potom sme stretli boxera, ktorý nášho staforda už dvakrát napadol. Majiteľ nereagoval na moju žiadosť aby si svojho psa privolal a dal na vodítko. Vo chvíli, keď boxer zaútočil, som nášmu stafordovi strhol košík a povolil stopovacie vodítko. Útok skončil bolestným kňučaním boxera a jeho útekom k pánovi, ktorý na mňa zavolal mestskú políciu, pretože som tomu nášmu obranárovi schválne zložil košík a povolil vodítko a dal mu tak možnosť brániť sa. Podobná situácia sa ešte párkrát opakovala a zrazu začali majitelia ostatných psov vodítka a košíky používať. Aspoň vo chvíli, keď sme sa objavili v dohľade.


Väčšina bitiek medzi psami, bitiek, kedy jeden z psov je staford, pitbul a druhý pes je nebojové plemeno, končí prehrou tohto plemena. To je fakt. Druhý fakt ale je, že veľa tých bitiek začína a provokuje "nebojové plemeno" a vinu nesie jeho majiteľ. Väčšina napadnutí človeka psom má tieto príčiny:
Pes je psychopat. Ako v ľudskej, tak psej populácii sa vyskytujú psychopati, teda jedinci, ktorí napádajú svoje okolie, bez toho aby na to museli mať nejaký zásadný dôvod. Tak to proste je a nič s tým neurobíme. Ostatne, plno psychopatov denne stretnete za volantom ich áut na ceste, alebo ich vidíte napríklad v anonymnej diskusii pod blogoch.
Majiteľ psa je hlupák. Majitelia, ktorí buď zo zlej vôle alebo z obyčajnej hlúposti psa úmyselne podporujú v agresívnom správaní, alebo ich nezvládajú. Ani tu zákon nepomôže, pretože títo ľudia ho budú ignorovať. Rovnako ako ignorujú bodový systém, po ktorého zavedení mŕtvych neubudlo.
Napadnutý je hlupák. Koľkokrát vidím, ako sa pes krčí pri nohách svojho pána, keď sa k nemu valí dôchodkyňa, ktorá vidí daného psa prvýkrát v živote a chce ho "pomojkať". Alebo maminka, ktorá tlačí vlastné dieťa (ktoré má hlavu v rovnakej výške ako pes) sa slovami
"Poď môj zlatý, psík, pohladkaj si ..." a pestuje v dieťati pocit, že pes je vlastne väčšia a pohyblivá plyšová hračka.
Alebo ľudí, ktorí chcú pohladkať cudzieho psa, ktorý pri dverách stráži tašku ...
Alebo keď majiteľ psa, ktorý je na voľno, hádže svojmu psovi hračku a v dosahu sú iní psy, tiež na voľno a potom sa čudujú, že sa strhne bitka. Pes je zviera a nijako nedokáže rozpoznať, že hračka nie je jeho. Koľko ľudí pozná "reč" psa (mimiku), koľko psíčkarov zvláda skutočne svojho psa (rešpektovanie povelov pána bez zdržaní a revania)? Povedal by som tak maximálne 5%. Najčastejšie počujem "povel" fuj, alebo "poď sem". Alebo keď sa stretnú dva psy, jeden má zodpovedného pána a je na vodítku, druhý má ignoranta a poskakuje okolo toho čo je na vodítku a šteká na neho. Na toho, čo je vystresovaný obmedzeným pohybom. Čo myslíte že sa stane a kto za to môže? Ale o tom nabudúce.
Keď stretnete na ulici peknú babu, ktorú nepoznáte, idete ju tiež pohladkať? Isteže nie. A nielen preto, že by ste dostali facku. Proste viete, že sa to nerobí. Človek vám dá facku. Pes nevie fackovať, tak uhryzne. Čo sa týka plemien a štatistík napadnutí človeka psom podľa plemena psa, v ČR suverénne vedú jazvečíky, potom kríženci malého a stredného vzrastu, nemeckí ovčiaci, stredné pudle a až na konci je americký stafordšírsky teriér.

Fakty
štatistika útokov psa podľa plemien v Nemecku za obdobie 1968 - 2002

Útokov, ktoré človek neprežil za obdobie 34 rokov:
Nemecký ovčiak: 26
ROTTWAILER: 7
Nemecká doga: 5
kríženci: 4
Pitbull, AST ... * 3
Doberman: 1
chrt 1
Huski 1
Stavač, lovecké psy 1
Boxer: 1
Labrador: 1
Bernardín: 1
*) Tu sú zahrnuté tieto plemená: Americký stafordšírsky teriér, Bandog, Bordeauxská doga, Bulmastif, Bulterier, Argentínska Doga, Brazílska Fila, Mastif, Španielský mastin, Pitbull, Rhodesian ridgeback, Stafordšírský Bulterier, Tosa Inu.

 

Spomínate na nedávnu hystériu po usmrtení 21 ročného človeka stafordom?
Išlo o Turka, žijúceho v tureckej komunite. Spomínaný pes bol v tejto komunite známy ako agresívny, bol cvičený na útok, sústavne bol bitý a týraný i svojim posledným majiteľom, ktorý bol v poradí dvadsiatym majiteľom tohto psa. Týrané a k agresivite cvičené zviera sa bránilo a zabilo. A "pravda" sa narodila a spustila ďalšiu hystériu o "bojových" plemenách. Keď niekde pohryzie pes dieťa a TV robí reportáž o prípade, tak sú všetci v okolí zdrvení. Potom vám televízia premietne hlavou staforda alebo pitbula s vycerenými tesákmi a dole je poznámka "archívny záber". Poznámka, ktorú väčšina prehliadne. Aj skutočnosť, že neútočil staford, ale nemecký ovčiak.
Zabijak staford či pitbul sa vám ale vrýva do podvedomia.
Bojové plemená neexistujú. Len občas agresívne psy.
Tí majú ale skoro vždy agresívneho majiteľa.
V priemere denne zahynie na českých aj slovenských cestách viac ľudí, než je zabitých ľudí psom za rok. Nikoho to nevzrušuje (teda tí mŕtvi na cestách).
Prestaňme prosím hlásať "svoju" pravdu o "bojových plemenách", ktorá neexistuje.
Prestaňme zamieňať znížený prah bolestivosti niektorých plemien za vymyslenú "nulovú hranicu" medzi hrou a útokom.
Prestaňme nahradzovať vlastnú neschopnosť zvládnuť svojho psa laickými komentármi o tých druhých.
Bojové plemená psov neexistujú, nezodpovední majitelia psov (bez ohľadu na rasu) a laickí hlásatelia právd však áno.
V našej republike je denne týraných niekoľkonásobne viac detí, než na koľko zavrčí pes.
Ročne je v našej republike utýrané na smrť vlastnými rodičmi viac detí, než koľko ich bolo za 20 rokov zabitých psom.
Napríklad v roku 1999 bolo v ČR zavraždených 18 detí a dojčiat. Počet týraných sa odhaduje na tisíce, možno desiatky tisíc detí.
Prečo kvôli tomu nikto neprotestuje a nepíše blogy, alebo nenavrhuje zmeny legislatívy?
Michal Malý, ČRhttp://www.mskkhandlova.estranky.sk/clanky/clanky/fakty-o-vrahoch_.html
http://www.pluska.sk/magazin/pes-plus/anna-nagyova-psia-dusa-ludskom-srdci.html
http://www.topky.sk/cl/10/1330207/Definitivny-zoznam-rizikovych-plemien--Medzi-nebezpecnymi-aj-krizenci-
http://aktualne.atlas.sk/slovakov-castejsie-ohrozuju-osy-nez-bojove-psy/slovensko/spolocnost/diskusia
 


Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť |